کنتورهای برق در ایام کرونا چگونه قرائت می شوند؟
آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور
فعالسازی قبض پیامکی در سبزپرداز