آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور
فعالسازی قبض پیامکی در سبزپرداز