آماده دریافت کارت شناسایی برق باشید
آخرین وضعیت حذف قبض کاغذی برق
به امید پیروزی طبیعت
چگونه بعد از حذف قبض کاغذی برق، آن را دریافت کنیم؟