نوبت بندی ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان
رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت حق بیمه اجباری حوادث طبیعی با قبض برق
معماری سبز در جهت حفاظت از انرژی
احداث ۱۹ ساختمان انرژی در شهر تهران